Nerve-, muskel-/ skjelettlidelser er den hyppigste årsak til sykefravær og uførepensjon i Norge. Dette rammer arbeidsgivere og bedrifter i alle bransjer.

Hos oss er det et overordnet mål å få våre pasienter tilbake i normal hverdagsaktivitet og arbeid så tidlig som mulig.

SINTEF har slått fast at direkte tilgang til kiropraktisk behandling reduserer sykefravær og sykefraværskostnader i denne pasientgruppen. Vi tilbyr derfor direkte avtaler til bedrifter av enhver størrelse.